VIETNAMESE
phòng xuất nhập khẩu
ENGLISH
import-export department
NOUN
/ˈɪmpɔrt-ˈɛkspɔrt dɪˈpɑrtmənt/
Phòng xuất nhập khẩu là bộ phận chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động của chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp có phát sinh các hoạt động kinh doanh mua bán trên phạm vi quốc tế.
Ví dụ
1.
Phòng xuất nhật khẩu có nhiệm vụ định hướng chiến lược hoạt động xuất nhập khẩu cho công ty
Import-export department is responsible for strategic orientation of import and export activities for the company
2.
Một trong những nhiệm vụ của phòng xuất nhập khẩu là phải tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu thị trường xuất nhập khẩu.
One of the duties of the import-export department is to organize and manage import-export market research.
Ghi chú
Một số các phòng ban trong công ty:
- phòng kế toán: accounting department
- phòng kiểm toán: audit department
- phòng kinh doanh: sales department
- phòng hành chính: administration department
- phòng nhân sự: human resources department
- phòng chăm sóc khách hàng: customer service department
- phòng tài chính: finance department