VIETNAMESE
phòng thẩm định
bộ phận thẩm định, ban thẩm định
ENGLISH
appraisal department
NOUN
/əˈpreɪzəl dɪˈpɑrtmənt/
Phòng thẩm định là một đơn vị thuộc một tổ chức có nhiệm vụ xem xét và đưa ra những đánh giá và quyết định mang tính pháp lý và chính những văn bản của một vấn đề nhất định.
Ví dụ
1.
Phòng thẩm định chịu trách nhiệm định giá tất cả các tài sản thực và tài sản cá nhân.
Appraisal department is responsible for the valuation of all real and personal property accounts.
2.
Một thẩm định viên, người làm việc trong phòng thẩm định, chịu trách nhiệm xác định giá trị hiện tại của bất động sản cho người mua tiềm năng.
An appraiser, who works in an appraisal department, is responsible for determining the current value of a property for the potential buyer.
Ghi chú
Một số các phòng ban trong công ty:
- phòng kế toán: accounting department
- phòng kiểm toán: audit department
- phòng kinh doanh: sales department
- phòng hành chính: administration department
- phòng nhân sự: human resources department
- phòng chăm sóc khách hàng: customer service department
- phòng tài chính: finance department