VIETNAMESE
phòng quản lý chất lượng
ENGLISH
quality management department
NOUN
/ˈkwɑləti ˈmænəʤmənt dɪˈpɑrtmənt/
Phòng quản lý chất lượng là một đơn vị trong tổ chức hoặc doanh nghiệp chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động và nhiệm vụ phải hoàn thành để duy trì mức xuất sắc mong muốn.
Ví dụ
1.
Phòng quản lý chất lượng phải xác định chính sách chất lượng, lập và thực hiện việc lập kế hoạch và đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng và cải tiến chất lượng.
The quality management department has to determine a quality policy, create and implement quality planning and assurance, and quality control and quality improvement.
2.
Phòng quản lý chất lượng không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mà còn tập trung vào các phương tiện để đạt được nó.
Quality management department is focused not only on product and service quality, but also on the means to achieve it.
Ghi chú
Một số các phòng ban trong công ty:
- phòng kế toán: accounting department
- phòng kiểm toán: audit department
- phòng kinh doanh: sales department
- phòng hành chính: administration department
- phòng nhân sự: human resources department
- phòng chăm sóc khách hàng: customer service department
- phòng tài chính: finance department