VIETNAMESE
phòng kiểm soát nội bộ
ENGLISH
internal control department
NOUN
/ɪnˈtɜrnəl kənˈtroʊl dɪˈpɑrtmənt/
Phòng kiểm soát nội bộ là một bộ phận thuộc bộ máy điều hành, có chức năng hỗ trợ cho giám đốc công ty, giám sát mọi hoạt động trong công ty, đảm bảo mọi nhân viên thực hiện đúng nội quy, quy chế của công ty.
Ví dụ
1.
Phòng kiểm soát nội bộ là bộ phận thực hiện công tác kiểm soát nội bộ của Công ty.
The internal control department is the department that performs the internal control work of the company.
2.
Thực hiện các biện pháp chống rửa tiền là một nhiệm vụ của phòng kiểm soát nội bộ.
Implementing anti-money laundering measures is a task of the internal control department.
Ghi chú
Một số các phòng ban trong công ty:
- phòng kế toán: accounting department
- phòng kiểm toán: audit department
- phòng kinh doanh: sales department
- phòng hành chính: administration department
- phòng nhân sự: human resources department
- phòng chăm sóc khách hàng: customer service department
- phòng tài chính: finance department