VIETNAMESE
phó giáo sư tiến sĩ
ENGLISH
associate professors doctor
NOUN
/əˈsoʊsiət prəˈfɛsərz ˈdɑktər/
Phó giáo sư tiến sỹ là từ dùng để chỉ một người nhưng kiêm giữ hai chức danh học hàm và học vị.
Ví dụ
1.
Phó giáo sư tiến sĩ được coi là một chức danh khoa học hoặc học hàm của giảng viên đại học.
Associate professors doctor are considered to be a scientific title or academic title of university lecturers.
2.
Ông ấy là phó giáo sư tiến sĩ, đang dạy môn ngôn ngữ học ở trường của tôi.
He's an associate professor doctor, and he's teaching linguistics at my school.
Ghi chú
Phó giáo sư tiến sỹ (Associate Professors Doctor) dùng để chỉ một người nhưng kiêm giữ hai chức danh học hàm (academic-rank) và học vị (degree).
Sự khác biệt giữa Giáo sư (professor) và Tiến sỹ (doctor):
- professor: giáo sư - học hàm được phong tặng cho người làm công tác giáo dục và trực tiếp giảng dạy.
- doctor: tiến sỹ - học vị cấp cho nghiên cứu sinh sau đại học, công nhận luận án nghiên cứu của họ đã đáp ứng tiêu chuẩn bậc Thạc sỹ.