VIETNAMESE
phiếu yêu cầu
ENGLISH
request form
NOUN
/rɪˈkwɛst fɔrm/
Phiếu yêu cầu là một mẫu giấy tờ được dùng khi đối tượng có nguyện vọng hoặc mong muốn điều gì đó.
Ví dụ
1.
Bất kỳ phiếu yêu cầu nào không có chữ ký hoặc được điền không chính xác sẽ bị vô hiệu.
Any request form with no signature or otherwise incorrectly completed will be void.
2.
Để rút tiền hoặc đóng tài khoản, hãy điền và ký vào phiếu yêu cầu rút tiền.
To withdraw funds or close an account, fill out and sign the Withdrawal Request Form.
Ghi chú
Cùng phân biệt request demand nha!
- Request bao gồm yêu cầu một cách lịch sự, tôn trọng hoặc chính thức về một điều gì đó.
- Demand là một tuyên bố mạnh mẽ trong đó bạn nói rằng một cái gì đó phải được thực hiện hoặc giao cho bạn.