VIETNAMESE
phép cộng
ENGLISH
addition
NOUN
/əˈdɪʃən/
summing
Phép cộng, còn được gọi là tính tổng, là kết quả của việc cộng các số hoặc đại lượng một cách số học.
Ví dụ
1.
Hai lần một tuần, các em được kiểm tra các kỹ năng toán học cơ bản như cộng và trừ.
Twice a week the children are tested in basic mathematical skills such as addition and subtraction.
2.
Phép cộng là quá trình cộng các số hoặc số lượng với nhau.
Addition is the process of adding numbers or amounts together.
Ghi chú
Bốn phép tính toán học cơ bản là:
- cộng (addition)
- trừ (subtraction)
- nhân (multiplication)
- chia (division)