VIETNAMESE
phép chia
ENGLISH
division
NOUN
/dɪˈvɪʒən/
Trong toán học, đặc biệt là trong số học sơ cấp, phép chia là một phép toán số học.
Ví dụ
1.
Vì vậy, chúng ta phải tìm ra một cách để giải phương trình mà không cần sử dụng phép chia.
So we have to figure out a way to solve the equation without a division operator.
2.
Phép chia là một trong bốn phép toán cơ bản của số học, là cách mà các số được kết hợp để tạo ra các số mới.
Division is one of the four basic operations of arithmetic, the ways that numbers are combined to make new numbers.
Ghi chú
Bốn phép tính toán học cơ bản là:
- cộng (addition)
- trừ (subtraction)
- nhân (multiplication)
- chia (division)