VIETNAMESE
phân loại rác thải
ENGLISH
waste classification
NOUN
/weɪst ˌklæsəfəˈkeɪʃən/
waste generation
Phân loại rác thải là một chu trình mà chất thải được chia ra thành nhiều phần khác nhau. Phân loại có thể diễn ra theo phương thức thủ công tại nhà hoặc được thu gom bởi dịch vụ hoặc phân loại một cách tự động bằng máy.
Ví dụ
1.
Việc phân loại chất thải có thể dựa trên chất hoặc nguồn phát sinh.
The waste classification can be based on substance or on source of generation.
2.
Chỉ cần phân loại rác thải đối với các loại đất có chứa chất thải và/hoặc sắp được xử lý như chất thải.
Waste classification is required only for soils that contain a waste and/or are going to be treated as a waste.
Ghi chú
Một số loại chất thải:
- chất thải rắn đô thị: municipal solid waste
- chất thải nguy hại: hazardous waste
- chất thải công nghiệp: industrial waste
- chất thải nông nghiệp: agricultural waste
- chất thải động vật: animal waste
- chất thải y tế: medical waste
- chất thải phóng xạ: radioactive waste
- chất thải xây dựng và phá dỡ: construction and demolition waste
- chất thải khai thác: extraction waste