VIETNAMESE

phân hủy

ENGLISH

decompose

  

NOUN

/ˌdikəmˈpoʊz/

Phân hủy là quá trình mà trong đó vật chất hữu cơ bị tan rã thành các dạng vật chất đơn giản hơn.

Ví dụ

1.

Xác phải bị phân hủy trong vài tuần.

The body must have been decomposing for several weeks.

2.

Phần lớn động vật phân huỷ rất nhanh sau khi chết.

Most animals decompose very quickly after death.

Ghi chú

Cùng phân biệt decompose decay nha!
- Phân hủy là xấu đi, trở nên tồi tệ hơn, mất sức lực hoặc sức khỏe, suy giảm chất lượng.
Ví dụ: As the waste materials decompose, they produce methane gas.
(Khi các chất thải phân hủy, chúng tạo ra khí mêtan.)
- Phân hủy là phân tách hoặc phá vỡ một cái gì đó thành các thành phần của nó; để tan rã hoặc phân mảnh.
Ví dụ: Her body was already starting to decay.
(Cơ thể của cô ấy đã bắt đầu phân hủy.)