VIETNAMESE
nộp
đệ trình
ENGLISH
submit
NOUN
/səbˈmɪt/
Nộp là giao, đưa cho cơ quan có thẩm quyền, cấp trên.
Ví dụ
1.
Báo cáo của ban hội thẩm đã được nộp lên một ủy ban của quốc hội.
The panel's report was submitted to a parliamentary committee.
2.
Vui lòng nộp đơn đăng ký của bạn đến bộ phận nhân sự.
Please submit your application form to the human resource department.
Ghi chú
Một số từ đồng nghĩa với submit:
- xuất trình (present): He was asked to stop and present his passport.
(Anh ta bị yêu cầu dừng lại và xuất trình hộ chiếu của mình.)
- đệ trình (propose): She will propose a motion requesting the council adjourn it until May 21.
(Cô ấy sẽ đệ trình một kiến nghị yêu cầu hội đồng hoãn lại cho đến ngày 21 tháng 5.)