VIETNAMESE
nhuận bút
ENGLISH
royalty
NOUN
/ˈrɔɪəlti/
Nhuận bút là khoản tiền do tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm trả cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm được khai thác, sử dụng.
Ví dụ
1.
Nhuận bút, thù lao được trả trên cơ sở thỏa thuận giữa bên sử dụng tác phẩm và tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.
Royalties and remuneration are paid on the basis of an agreement between the party using the work and the author or copyright owner.
2.
Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu là một trường hợp không phải trả tiền nhuận bút.
Reproduction of work for archiving in a library for research purposes is an exception to which royalties are not paid.
Ghi chú
Cùng phân biệt royalty commission nha!
- Hoa hồng (commission) được trả liên quan đến hiệu suất của một nhân viên.
- Nhuận bút (royalty) là khoản thanh toán cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ để đổi lấy quyền sử dụng hoặc quyền cấp phép tài sản đó trong một khoảng thời gian xác định.