VIETNAMESE
nhầm người
ENGLISH
wrong person
NOUN
/rɔŋ ˈpɜrsən/
Nhầm người chỉ trạng thái không đúng người, không phải người phù hợp trong một mối tình nhất định.
Ví dụ
1.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của Tom là cưới nhầm người.
Tom's biggest fear is marrying the wrong person.
2.
Cưới nhầm một người không đáng sợ bằng không có một ai để cưới.
Marrying a wrong person is not as scary as not having one to marry.
Ghi chú
Trong một mối tình (love), chúng ta đều muốn tìm kiếm tình yêu đích thực (the one), không muốn yêu nhầm người (wrong person), và cũng không muốn đúng người sai thời điểm (right person wrong time).