VIETNAMESE

nhà nước Việt Nam

ENGLISH

state of Vietnam

  

NOUN

/steɪt ʌv viˌɛtˈnɑm/

Nhà nước Việt Nam là kiểu Nhà nước xã hội chủ nghĩa, thể hiện ở: Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Ví dụ

1.

Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Sao vàng năm 1985.

She is also the first woman that the state of Vietnam awarded the Gold Star Medal in 1985.

2.

Nhà nước Việt Nam bao gồm ba loại cơ quan: Cơ quan lập pháp, Cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp.

The state of Vietnam consists of three branches: Legislative branch, Executive branch and Judiciary branch.

Ghi chú

Nhà nước Việt Nam (The state of Vietnam) là kiểu Nhà nước xã hội chủ nghĩa (socialist state), thể hiện ở: Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam (Communist Party of Vietnam) lãnh đạo.