VIETNAMESE

miền Nam Việt Nam

ENGLISH

South Vietnam

  

NOUN

/saʊθ viˌɛtˈnɑm/

South of Vietnam

Miền Nam Việt Nam là một khái niệm để chỉ vùng địa lý ở phía nam nước Việt Nam.

Ví dụ

1.

Tuy nhiên, tình hình chính trị đã thay đổi, và chúng tôi phải chuyển đến miền Nam Việt Nam.

However, the political situation changed, and we had to relocate to the South Vietnam.

2.

Vào mùa xuân năm 1975, quân đội miền Bắc Việt Nam đã chinh phục toàn bộ miền Nam Việt Nam.

In the spring of 1975 the North Vietnamese army conquered all of South Vietnam.

Ghi chú

Cùng học tên các miền ở Việt Nam nha!
- Tây Bắc Bộ: Northwest
- Đông Bắc Bộ: Northeast
- đồng bằng sông Hồng: Red River delta
- Bắc Trung Bộ: North Central
- duyên hải Nam Trung Bộ: South Central Coast
- Đông Nam Bộ: Southeast
- đồng bằng sông Cửu Long: Mekong River delta