VIETNAMESE
người điều hành
nhà điều hành
ENGLISH
executive
NOUN
/ɪgˈzɛkjətɪv/
người điều hành là người chịu trách nhiệm về một lĩnh vực hay phương diện trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Ví dụ
1.
Một người điều hành giỏi thường rất hòa thuận với mọi người.
A good executive usually gets on well with people.
2.
Cô ấy là một người điều hành trong một công ty pháp lý.
She is an executive in a legal firm.
Ghi chú
Cùng phân biệt executive manager nha!
- Người điều hành (executive) là người chịu trách nhiệm về một lĩnh vực hay phương diện trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Người quản lý (manager) là người đại diện cho tổ chức chịu trách nhiệm quản lý công việc của một nhóm nhân viên và thực hiện các hành động cần thiết bất cứ khi nào được yêu cầu.