VIETNAMESE

người có hoàn cảnh khó khăn

người nghèo

ENGLISH

disadvantaged people

  
NOUN

/dɪsədˈvæntɪʤd ˈpipəl/

poor people

Người có hoàn cảnh khó khăn là những người sống một mức sống thấp, điều kiện vật chất thiếu thốn và gặp nhiều các vấn đề khác tác động trong cuộc sống.

Ví dụ

1.

Một chương trình giáo dục mới đã được thiết lập cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

A new educational program has been set up for disadvantaged people.

2.

Chính sách đó sẽ mở rộng các cơ hội cho những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

That policy would open up the opportunities for disadvantaged people to overcome the difficult situation.

Ghi chú

Một số nhóm người thuộc nhóm có hoàn cảnh khó khăn (the disadvantage people) bao gồm người nghèo (the poor), người khuyết tật (the handicapped) và người khiếm khuyết (the disabled).