VIETNAMESE

người cầu tiến

ENGLISH

progressive people

  
NOUN

/prəˈgrɛsɪv ˈpiːpl/

Người cầu tiến là người luôn cố gắng, luôn theo đuổi những điều lớn lao hơn trong công việc, sự nghiệp.

Ví dụ

1.

Ngay cả khi đối mặt với thất bại, những người cầu tiến vẫn luôn tìm cách để không ngừng có động lực vươn tới mục tiêu.

Even when faced with defeat, progressive people always find ways to be constantly motivated to reach their goals.

2.

Trong khi tập trung vào các giải pháp, những người cầu tiến luôn đặt ra những câu hỏi phù hợp để thúc đẩy sự phát triển.

While focusing on solutions, progressive people always ask the right questions to propel growth.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ vựng nói về những người có phẩm chất tích cực nhé:

Người cầu tiến: progressive people

Người có trách nhiệm: responsible person

Người đặc biệt: special person

Người đáng tin cậy: trustworthy person

Người nguyên tắc: principled person