VIETNAMESE
ngôn ngữ học đối chiếu
ENGLISH
contrative linguistics
NOUN
/contrative lɪŋˈgwɪstɪks/
Ngôn ngữ học đối chiếu là một phân ngành của Ngôn ngữ học so sánh.
Ví dụ
1.
Ngôn ngữ học đối chiếu khác với ngôn ngữ học so sánh.
Contrative linguistics is different from comparastive linguistics.
2.
Ngôn ngữ học đối chiếu là một nhánh của ngành ngôn ngữ học.
Contrative linguistics is a branch of linguistics.
Ghi chú
Sự khác biệt giữa ngôn ngữ học đối chiếu (contrative linguistics) và ngôn ngữ học so sánh (comparastive linguistics):
- comparastive linguistics: ngôn ngữ học so sánh - tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa các ngôn ngữ.
- contrative: ngôn ngữ học đối chiếu - tìm hiểu sự giống và khác nhau nhưng thiên về sự khác nhau nhiều hơn.