VIETNAMESE

ngành xã hội học

ENGLISH

sociology

  

NOUN

/ˌsoʊsiˈɑləʤi/

Ngành xã hội học là ngành học nghiên cứu về các mối quan hệ xã hội và các thể chế xã hội của con người. Ngành xã hội học sử dụng phương pháp điều tra thực nghiệm, phân tích, phê bình để tìm hiểu về trật tự xã hội, các vấn đề cũng như những thay đổi trong xã hội.

Ví dụ

1.

Cô tốt nghiệp Đại học Cairo năm 1976 ngành xã hội học và làm thông dịch viên tiếng Ả Rập trước khi theo nghiệp báo chí.

She graduated from Cairo University in 1976 in sociology and worked as an Arabic interpreter before going into journalism.

2.

Xã hội học nhằm mục đích phân tích và hiểu các thành phần khác nhau tạo nên một xã hội hoặc nền văn minh.

Sociology aims to analyze and understand the various components that make up a society or civilization.

Ghi chú

Ngành xã hội học (sociology) là ngành học nghiên cứu về các mối quan hệ xã hội (human social relationships) và các thể chế xã hội (social institutions) của con người. Ngành xã hội học sử dụng phương pháp điều tra thực nghiệm, phân tích, phê bình (empirical, analytical, and critical inquiry methods) để tìm hiểu về trật tự xã hội (social order), các vấn đề cũng như những thay đổi trong xã hội (society).