VIETNAMESE

ngành khoa học xã hội

ENGLISH

social science

  

NOUN

/ˈsoʊʃəl ˈsaɪəns/

Khoa học xã hội là một nhóm các ngành học thuật chuyên về nghiên cứu xã hội.

Ví dụ

1.

Khoảng cách giữa các ngành khoa học xã hội và tự nhiên dường như rất lớn.

The gap between social and natural sciences seemed enormous.

2.

Là một ngành khoa học xã hội, Địa lý tập trung vào cách con người tạo ra và sử dụng môi trường kinh tế - xã hội và văn hóa của họ.

As a social science, Geography focuses on how people create and use their socio-economic and cultural environments.

Ghi chú

Một số loại khoa học:
- social science (khoa học xã hội)
- applied science (khoa học ứng dụng)
- natural science (khoa học tự nhiên)
- formal science (khoa học hình thức)