VIETNAMESE

ngành tay cuộn

ENGLISH

brachiopod

  

NOUN

/ˈbreɪkiəˌpɑd/

Ngành Tay cuộn là một trong số những ngành động vật quan trọng, xuất hiện sớm trên Trái Đất, là ngành động vật không xương sống quan trọng nhất Đại Cổ sinh. Sự cực thịnh của ngành tay cuộn ở giai đoạn hóa thạch (khoảng 7000 loài) nhưng hiện nay chỉ còn một số ít ở các đại dương.

Ví dụ

1.

Hầu hết các loài chân cánh tay đã tuyệt chủng trong cuộc đại tuyệt chủng P-T hơn 250 triệu năm trước nhưng nhiều loài còn tồn tại đến ngày nay.

Most species of brachiopod went extinct during the P-T extinction over 250 million years ago but many survive today.

2.

Một nghiên cứu các đồng vị ôxy trong các hóa thạch của ngành tay cuộn chỉ ra rằng nó có lẽ đã không kéo dài quá 0.5 đến 1.5 triệu năm.

A study of oxygen isotopes in fossil brachiopods shows that it was probably no longer than 0.5 to 1.5 million years.

Ghi chú

Một số từ vựng về 1 số ngành động vật khác:
- platyhelminthes (ngành giun dẹp)
- annelida (ngành giun đốt)
- arthropoda (ngành chân khớp)
- echinodermata (ngành da gai)
- chordata (ngành động vật có dây sống)
- acanthocephala (ngành giun đầu gai)