VIETNAMESE

cuốn chiếu

ENGLISH

millipede

  

NOUN

/millipede/

Cuốn chiếu, hay đơn giản là chiếu là các động vật chân khớp thuộc lớp Chân kép (Diplopoda), phân ngành Nhiều chân.

Ví dụ

1.

Phân ngành nhiều chân là một phân ngành của động vật chân đốt có chứa các loài cuốn chiếu, rết và những loài khác.

Myriapoda is a subphylum of arthropods containing millipedes, centipedes, and others.

2.

Cuốn chiếu là một trong những sinh vật phân hủy lâu đời nhất.

The millipede is one of the oldest decomposing organisms.

Ghi chú

Phân biệt centipede và millepede:
- Centipede (rết): Rết là một nhóm động vật chân khớp thuộc lớp Chân môi (Chilopoda) trong phân ngành Nhiều chân (Myriapoda). Rết là loài động vật thân đốt, có lông, thon dài, mỗi đốt có một đôi chân. Số lượng chân của mỗi loài rết rất đa dạng, từ dưới 20 cho đến trên 300 chân.
- Millipede (cuốn chiếu): là các động vật chân khớp thuộc lớp Chân kép, phân ngành Nhiều chân. Nó được gọi là lớp Chân kép vì các loài cuốn chiếu đều có hai cặp chân trong mỗi đốt, ngoại trừ đốt đầu tiên nằm sau phần đầu không có chân.