VIETNAMESE

ngành ngôn ngữ nhật

ENGLISH

Japanese

  

NOUN

/ˌʤæpəˈniz/

Ngành ngôn ngữ Nhật là ngành học chuyên nghiên cứu tiếng Nhật và con người và văn hóa Nhật Bản.

Ví dụ

1.

Tim đã học ngành ngôn ngữ Nhật 3 năm tại Newcastle.

Tim did a three-year course in Japanese at Newcastle.

2.

Cô ấy là giáo sư ngành ngôn ngữ Nhật tại Đại học Wales.

She's professor of Japanese at the University of Wales.

Ghi chú

Một số công việc liên quan đến ngành Ngôn ngữ:
- English as a foreign language teacher: Giáo viên dạy tiếng Anh
- private tutor: gia sư riêng
- newspaper journalist: nhà báo
- editorial assistant: trợ lý biên tập
- writer: nhà văn
- proofreader: người hiệu đính