VIETNAMESE

ngành ngôn ngữ anh

ENGLISH

English studies

  

NOUN

/ˈɪŋglɪʃ ˈstʌdiz/

English

Ngành ngôn ngữ Anh là một ngành học chuyên nghiên cứu, sử dụng tiếng Anh để sinh viên có thể làm chủ và giao tiếp tiếng Anh.

Ví dụ

1.

Ngành Ngôn ngữ Anh tập trung vào việc trau dồi các kỹ năng có thể chuyển đổi để chuẩn bị cho sinh viên theo đuổi các cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

English studies focuses on the cultivation of transferable skills that prepare students to pursue career opportunities and professional advancement in a variety of sectors.

2.

Việc có cơ hội để chuyên sâu vào các lĩnh vực hẹp phổ biến đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh.

The chance to specialize in niche fields is common for graduates of English studies.

Ghi chú

Một số công việc liên quan đến ngành Ngôn ngữ:
- English as a foreign language teacher: Giáo viên dạy tiếng Anh
- private tutor: gia sư riêng
- newspaper journalist: nhà báo
- editorial assistant: trợ lý biên tập
- writer: nhà văn
- proofreader: người hiệu đính