VIETNAMESE

ngành nghiên cứu tên địa danh

ENGLISH

toponymy

  

NOUN

/təˈpänəmē/

toponymics, toponomastics

Ngành nghiên cứu tên địa danh là ngành nghiên cứu nguồn gốc, ý nghĩa, cách sử dụng và phân loại của tên địa danh

Ví dụ

1.

Ngành nghiên cứu tên địa danh là một ngành khoa học.

Toponymy is a science.

2.

Ngành nghiên cứu tên địa danh là một nhánh của khoa nghiên cứu tên riêng.

Toponymy is a branch of onomastics.

Ghi chú

Một số khái niệm liên quan:
- Anthroponymy: Nghiên cứu tên riêng
- Demonymy: Nghiên cứu tên gọi dân cư
- Ethnonymy: Nghiên cứu tên bộ lạc