VIETNAMESE

ngành luật

ngành luật học

ENGLISH

law

  

NOUN

//

Luật hay Luật học là một thuật ngữ để chỉ chung các ngành khoa học nghiên cứu về pháp luật.

Ví dụ

1.

Ngành Luật cung cấp kiến thức Luật bao quát ở hầu hết các lĩnh vực.

Law provides extensive legal knowledge in almost all fields.

2.

Trong mỗi mùa tuyển sinh, ngành Luật là một trong những ngành học được nhiều thí sinh quan tâm hơn cả.

In each admission season, Law is one of the majors that attract more candidates.

Ghi chú

Một số ngành Luật cơ bản:
- Luật Hiến pháp: Constitutional Law
- Luật Dân sự: Civil Law
- Luật Tài chính: Finance Law
- Luật Kinh tế: Economic Law
- Luật Quốc tế: International Law
- Luật Hình sự: Criminal Law