VIETNAMESE
ngành luật học
ENGLISH
Law
NOUN
//
Luật Học là một thuật ngữ để chỉ chung các ngành khoa học nghiên cứu về pháp luật.
Ví dụ
1.
Cô ấy sẽ học Luật ở trường đại học.
She's going to study Law at university.
2.
Peter tốt nghiệp với điểm số rất cao ở ngành luật học.
Peter graduated with distinction in law.
Ghi chú
Ngành luật học (Law) bao gồm những chuyên ngành:
- chuyên ngành luật dân sự: Civil Law
- chuyên ngành luật thương mại: Commercial Law
- chuyên ngành luật hình sự: Criminal Law
- chuyên ngành luật kinh tế: Economic Law