VIETNAMESE

chuyên ngành luật kinh tế

ENGLISH

economic law major

  

NOUN

/ˌɛkəˈnɑmɪk lɔ ˈmeɪʤər/

Chuyên ngành Luật kinh tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh; khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Ví dụ

1.

Sinh viên theo học chuyên ngành Luật Kinh tế sẽ được học chuyên sâu về luật và chính sách nói chung và trong bối cảnh kinh doanh.

Students studying Economic Law major will learn in-depth about law and policies in general and in the context of business.

2.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành luật kinh tế thường tìm được các vị trí trong công nghiệp, tư vấn pháp luật và kinh tế, và các cơ quan chính phủ.

Economic law major graduates typically find positions in industry, legal and economic consulting, and government agencies.

Ghi chú

Một số từ vựng về các công việc liên quan đến các chuyên ngành kinh tế:
- economist (nhà kinh tế học)
- financial risk analyst (nhà phân tích rủi ro tài chính)
- data analyst (nhà phân tích dữ liệu)
- accountant (kế toán viên)
- investment analyst (nhà phân tích đầu tư)
- financial consultant (tư vấn tài chính)