VIETNAMESE

ngành luật kinh tế

ENGLISH

economic law

  

NOUN

/ˌɛkəˈnɑmɪk lɔ/

Ngành Luật kinh tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh; khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Ví dụ

1.

Ngành Luật kinh tế ra đời nhằm duy trì và giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại.

Economic Law was created in order to maintain and resolve disputes in business and commerce.

2.

Dựa vào mục tiêu và chương trình đào tạo của mỗi trường Đại học, ngành Luật kinh tế được chia thành nhiều chuyên ngành khác nhau.

Based on the goals and training programs of each university, economic law is divided into many different specialties.

Ghi chú

Một số ngành Luật cơ bản:
- Luật Hiến pháp: Constitutional Law
- Luật Dân sự: Civil Law
- Luật Tài chính: Finance Law
- Luật Kinh tế: Economic Law
- Luật Quốc tế: International Law
- Luật Hình sự: Criminal Law