VIETNAMESE

ngành Hàn Quốc học

ENGLISH

Korean studies

  

NOUN

/kɔˈriən ˈstʌdiz/

Ngành Hàn Quốc học là ngành học nghiên cứu toàn diện về lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế,… của đất nước Hàn Quốc.

Ví dụ

1.

Ngành Hàn Quốc học có sự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong hơn một thập kỷ gần đây bởi tác động tích cực của làn sóng đầu tư, làn sóng văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Korean studies has grown strongly in Vietnam in the past decade because of the positive impact of the investment wave and the Korean cultural wave in Vietnam.

2.

Hiện nay, ở Việt Nam chưa có nhiều trường đại học đào tạo ngành Hàn Quốc học, chỉ có trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Currently, in Vietnam, there are not many universities offering Korean studies, only Hong Bang International University.

Ghi chú

Ngành Hàn Quốc học (Korean studies) là ngành học nghiên cứu toàn diện (comprehensive study) về lịch sử (history), địa lý (geography), văn hóa (culture), kinh tế (economy),… của đất nước Hàn Quốc.