VIETNAMESE

ngành dịch thuật

ENGLISH

translation

  

NOUN

/trænˈzleɪʃən/

Ngành dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó - văn nguồn - và chuyển sang một ngôn ngữ khác thành một đoạn văn mới và tương đương - bản dịch.

Ví dụ

1.

Dịch thuật được xem là một ngành khó nhưng cũng là ngành có cơ hội việc làm rộng mở.

Translation is considered a difficult industry but also an industry with wide job opportunities.

2.

Ngành dịch thuật có 2 hình thức là dịch nói và dịch viết.

There are two types of translation: oral and written translation.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến ngành dịch thuật:
- paraphrase (diễn giải)
- quote (trích dẫn)
- summarize (tóm tắt lại)
- restate (trình bày lại)