VIETNAMESE

ngân hàng trung gian

ENGLISH

intermediary bank

  
NOUN

/ˌɪnərˈmidiɛri bæŋk/

Ngân hàng trung gian là những ngân hàng ngoài thực hiện các hoạt động ngân hàng còn có thêm chức năng làm trung gian giao dịch giữa các bên với nhau.

Ví dụ

1.

Ngân hàng trung gian chuyên thu hút những khách hàng có tiền nhàn rỗi, có nhu cầu gửi tiết kiệm đến và gửi tiền, sau đó sẽ nhận được một khoản lãi hàng tháng.

An intermediary bank specializes in attracting customers with idle money, wishing to send savings to and deposit money, and then receive a monthly interest.

2.

Ngân hàng trung gian là đơn vị trung gian tín dụng kết nối giữa bên vay và bên cho vay nhằm đem lại lợi ích chung nhất.

An intermediary bank is a credit intermediary that connects borrowers and lenders to bring the most common benefits.

Ghi chú

Một từ đồng nghĩa với bank:

- tổ chức tài chính (financial institution): In effect, a personalized automated trading system can be created without having to go to any financial institution.

(Trên thực tế, một hệ thống giao dịch tự động được cá nhân hóa có thể được tạo ra mà không cần phải đến bất kỳ tổ chức tài chính nào.)