VIETNAMESE
mục tiêu
ENGLISH
goal
NOUN
/goʊl/
target, objective, aim
Mục tiêu là đối tượng của tham vọng hoặc nỗ lực của một người; một mục tiêu hoặc kết quả mong muốn.
Ví dụ
1.
Vào trường luật đã trở thành mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Going to law school has become the most important goal in his life.
2.
Tôi tin rằng bạn có tất cả khả năng cần thiết để đạt được những mục tiêu mà bạn mong muốn.
I believe that you have all the ability you need to achieve the goals you desire.
Ghi chú
Một số từ đồng nghĩa với goal:
- mục tiêu (aim): Our primary aim is to achieve financial discipline.
(Mục tiêu chính của chúng tôi là đạt được kỷ luật tài chính.)
- mục tiêu (objective): The report outlines a number of objectives, all of which are no doubt very laudable.
(Báo cáo nêu ra một số mục tiêu, tất cả đều rất đáng khen ngợi.)