VIETNAMESE

Mùa hè Xanh

ENGLISH

green summer volunteer campaign

  

NOUN

/grin ˈsʌmər kæmˈpeɪn/

Mùa hè Xanh là một hoạt động tình nguyện vô cùng ý nghĩa dành cho các bạn học sinh sinh viên thường diễn ra vào mùa hè.

Ví dụ

1.

Chiến dịch Mùa hè Xanh nằm trong 5 chiến dịch chính do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam phát động.

Green summer volunteer campaign is among the five main campaigns mobilized by the Ho Chi Minh Communist Youth Union and the Vietnamese Students Association.

2.

Hồi còn năm nhất tôi từng tham gia chiến dịch Mùa hè Xanh.

I used to join green summer volunteer campaign when I was a freshman.

Ghi chú

Một số chương trình tình nguyện phổ biến:
- Mùa hè Xanh: green summer volunteer campaign
- Xuân tình nguyện: spring volunteer campaign
- Tiếp sức mùa thi: national university entrance exam support campaign