VIETNAMESE
môn giáo dục quốc phòng
ENGLISH
national defense education
NOUN
/ˈnæʃənəl dɪˈfɛns ˌɛʤəˈkeɪʃən/
Giáo dục quốc phòng là một môn học yêu cầu sinh viên phải nắm được các kiến thức cơ bản về quân sự cơ bản để khi cần thiết có thể hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc.
Ví dụ
1.
Giáo dục Quốc phòng là một môn học mà chúng ta phải học trong trường Đại học.
National Defense Education is a subject that we have to learn in University.
2.
Môn giáo dục quốc phòng là một môn học bắt buộc trong hệ thống trung học phổ thông ở Việt Nam.
Nationa Defense Education was a compulsory subject in Vietnam's high school system.
Ghi chú
Các môn học ở phổ thông nè!
- Toán: Mathematics (Maths)
- Vật lý: Physics
- Hóa: Chemistry
- Sinh học: Biology
- Địa lý: Geography
- Ngoại ngữ: Foreign language
- Ngữ văn: Literature
- Âm nhạc: Music
- Thể dục: Physical education