VIETNAMESE

môi trường làm việc

ENGLISH

working environment

  

NOUN

/wɜrk ɪnˈvaɪrənmənt/

Môi trường làm việc là bối cảnh, đặc điểm xã hội và điều kiện vật chất mà bạn thực hiện công việc của mình.

Ví dụ

1.

Nếu bạn muốn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, bạn nên tách khu vực nghỉ và khu vực làm việc.

If you want to create a professional working environment, you should separate the break area from the work area.

2.

Tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ việc vào cuối tháng 6 vì đây không phải là một môi trường làm việc chuyên nghiệp mà tôi đang tìm kiếm.

I think I'll quit this job by the end of June since it is not a professional working environment that I'm looking for.

Ghi chú

Một số collocation với environment:
- môi trường nguy hiểm: dangerous environment
- môi trường thương mại: commercial environment
- môi trường năng động: dynamic environment
- môi trường công sở: office environment