VIETNAMESE
môi trường làm việc chuyên nghiệp
ENGLISH
professional working environment
NOUN
/prəˈfɛʃənəl wɜrk ɪnˈvaɪrənmənt/
Môi trường làm việc chuyên nghiệp là một môi trường làm việc có đầy đủ các nhân viên có năng lực cao, tôn trọng, trưởng thành và có trách nhiệm làm việc hướng tới một mục tiêu chung.
Ví dụ
1.
Nếu bạn muốn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, bạn nên tách khu vực nghỉ và khu vực làm việc.
If you want to create a professional working environment, you should separate the break area from the work area.
2.
Tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ việc vào cuối tháng 6 vì đây không phải là một môi trường làm việc chuyên nghiệp mà tôi đang tìm kiếm.
I think I'll quit this job by the end of June since it is not a professional working environment that I'm looking for.
Ghi chú
Một số collocation với environment:
- môi trường nguy hiểm: dangerous environment
- môi trường thương mại: commercial environment
- môi trường năng động: dynamic environment
- môi trường công sở: office environment