VIETNAMESE

máy hàn

ENGLISH

welding machine

  

NOUN

/ˈwɛldɪŋ məˈʃin/

Máy hàn là công cụ dùng để kết dính 2 vật liệu tách biệt lại với nhau thông qua việc sử dụng một trong hai yếu tố là nhiệt và áp lực, hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó và có sử dụng hoặc không sử dụng vật liệu bổ sung.

Ví dụ

1.

Máy hàn MIG thường dùng để hàn các hợp kim, kim loại màu và thép hợp kim cao Al, Ni, Cu...

MIG welding machine is often used to weld alloys, non-ferrous metals and high-alloy steels Al, Ni, Cu...

2.

Máy hàn MIG có tốc độ hàn nhanh, liên tục, tiếp kiệm vật liệu hàn.

MIG welding machine has a fast, continuous welding speed, saving welding materials.

Ghi chú

Máy hàn (welding machine) là công cụ (tool) dùng để kết dính (bond) 2 vật liệu tách biệt (two separate materials) lại với nhau thông qua việc sử dụng một trong hai yếu tố là nhiệt (heat) và áp lực (pressure), hoặc kết hợp (combination) cả hai yếu tố đó và có sử dụng hoặc không sử dụng vật liệu bổ sung.