VIETNAMESE

mang đậm bản sắc dân tộc

ENGLISH

imbued with national identity

  

NOUN

/ɪmˈbjud wɪð ˈnæʃənəl aɪˈdɛntəti/

Mang đậm bản sắc dân tộc là tính chất mang bản sắc dân tộc một cách sâu sắc và toàn diện.

Ví dụ

1.

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam mang đậm đà bản sắc dân tộc.

Building and developing the Vietnamese culture imbued with advancement and national identity.

2.

Lễ hội Chùa Hương mang đậm sắc văn hóa của dân tộc mọi người đều hướng tới Chân, Thiện, Mỹ.

The Huong pagoda festival is imbued with national identity in which people are oriented towards Truth, Beauty, and Goodness.

Ghi chú

Phân biệt national identityregional identity:
- national identity: bản sắc dân tộc, mang tầm cỡ quốc gia, rộng hơn khu vực.
VD: The US President is supposed to reflect our national identity. - Tổng thống Mỹ phải phản ánh bản sắc dân tộc của chúng ta.
- regional identity: bản sắc khu vực, thuộc khu vực, nhỏ hơn quốc gia.
VD: The word "y'all" is a part of the regional identity of the southern US. - Từ "y'all" là một phần của bản sắc khu vực miền nam Hoa Kỳ.