VIETNAMESE

mã giảm giá

ENGLISH

discount code

  

NOUN

/dɪˈskaʊnt koʊd/

Mã giảm giá là mã được cá nhân hóa hoặc phát hành công khai được cung cấp cho khách hàng như một động lực mua hàng để giảm giá đơn đặt hàng.

Ví dụ

1.

Mã giảm giá có thể là một phương tiện hiệu quả để các cửa hàng thương mại điện tử thu hút người mua hàng và khuyến khích khách hàng lặp lại.

Discount codes can be an effective means for ecommerce stores to attract shoppers and encourage repeat customers.

2.

Làm cách nào để tôi nhận được mã giảm giá?

How do I get a discount code?

Ghi chú

Mã giảm giá (discount code) là mã được cá nhân hóa (personalized) hoặc phát hành công khai (publicly issued) được cung cấp (offered) cho khách hàng như một động lực (incentive) mua hàng (purchase) để giảm giá (reduce the price) đơn đặt hàng.