VIETNAMESE
lưu ban
ở lại lớp
ENGLISH
repeat a class
NOUN
/rɪˈpit ə klæs/
fail a class, repeat a grade
Lưu ban là chỉ việc học lại lớp cũ vì sức học kém.
Ví dụ
1.
Cha mẹ nên khuyến khích con khi biết con phải lưu ban.
Parents should encourage their child when they found out he has to repeat a class.
2.
Việc lưu ban không phải là vấn đề lớn, cuối cùng chúng ta cũng sẽ tốt nghiệp mà thôi.
Repeating a class is not that big a deal, we will eventually graduate at some times.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số khái niệm trong tiếng Anh liên quan đến việc lưu ban nha!
- repeat a class (lưu ban): Parents should encourage their child when they found out he has to repeat a class. (Cha mẹ nên khuyến khích con khi biết con phải lưu ban.)
- fail a grade (ở lại lớp): The fact that he failed a grade must have been related to various factors. (Việc thằng bé ở lại lớp chắc phải có liên can đến nhiều yếu tố khác nhau.)
- transfer a class (chuyển lớp): I heard that the teacher of this class has a problem, so I had to transfer a class urgently for him. (Tôi nghe nói giáo viên của lớp này có vấn đề, nên tôi phải chuyển lớp gấp cho thằng bé)