VIETNAMESE

lưới lọc

ENGLISH

filter mesh

  

NOUN

/ˈfɪltər mɛʃ/

Lưới lọc là một cấu trúc được làm bằng các sợi kim loại, sợi hoặc vật liệu mềm/dẻo khác được kết nối với nhau, với các lỗ cách đều nhau giữa chúng có chức năng loại các thành phần không mong muốn của một hỗn hợp.

Ví dụ

1.

Bạn có biết chỗ nào mà tôi có thể mua lưới lọc cho ống cống không?

Do you know where can I get a filter mesh for my drain pipe?

2.

Làm cách nào để biết kích thước lưới lọc của tôi?

How do I know my filter mesh size?

Ghi chú

Cùng là lưới nhưng mà net với mesh khác nhau nha!
- Mesh là một cấu trúc được làm bằng các sợi kim loại, sợi hoặc vật liệu mềm / dẻo khác được kết nối với nhau, với các lỗ cách đều nhau giữa chúng.
- Net là lưới bằng dây, dây hoặc dây thừng.