VIETNAMESE
lớp 3
ENGLISH
third grade
NOUN
/θɜrd greɪd/
Lớp 3 là lớp thứ 3 của cấp tiểu học.
Ví dụ
1.
Việc có thể đọc thông thạo ở lớp 3 là một thành công lớn.
Reading proficiently by third grade is a major success.
2.
Đến lớp 3, tất cả các em đều có thể đọc và viết khá tốt.
By third grade they can all read and write pretty well.
Ghi chú
Hệ thống giáo dục (education system) cấp phổ thông (general education) ở Việt Nam được chia thành 3 cấp: cấp tiểu học (primary school) từ lớp 1 (first grade) đến lớp 5 (fifth grade), cấp trung học cơ sở (secondary school) từ lớp 6 (sixth grade) đến lớp 9 (ninth grade), cấp trung học (high school) từ lớp 10 (tenth grade) đến lớp 12 (twelfth grade).