VIETNAMESE

lớp mầm

ENGLISH

seed class

  
NOUN

/sid klæs/

Lớp mầm là lớp dành cho học sinh 3 tuổi.

Ví dụ

1.

Những đứa trẻ 3 tuổi có thể tham gia lớp mầm 5 ngày một tuần.

3-year olds can attend the seed class 5 days a week.

2.

Trẻ học lớp mầm thường được dạy về các kỹ năng sống cơ bản.

Children in seed class are often taught basic life skills.

Ghi chú

Chương trình giáo dục mầm non (preschool education) ở Việt Nam gồm có ba cấp lớp (class), bao gồm lớp mầm (seed class) cho các bé 3 tuổi, lớp chồi (seed class) cho các bé 4 tuổi và lớp lá (leaf class) cho các bé 5 tuổi.

(Dạng lớp này chỉ có trong hệ thống giáo dục Việt Nam nên không có từ tiếng Anh hoàn toàn chính xác nghĩa và người phương Tây thường không dùng những từ này.)