VIETNAMESE
lợi thế cạnh tranh
ENGLISH
competitive advantage
NOUN
/kəmˈpɛtətɪv ædˈvæntɪʤ/
Lợi thế cạnh tranh là những yếu tố giúp một doanh nghiệp/công ty trở nên vượt trội, nổi bật hơn các doanh nghiệp khác hoạt động cùng ngành.
Ví dụ
1.
Lợi thế cạnh tranh là điều làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ của một đơn vị được khách hàng mong muốn hơn so với bất kỳ đối thủ nào khác.
Competitive advantage is what makes an entity's products or services more desirable to customers than that of any other rivals.
2.
Lợi thế cạnh tranh có thể được phân loại thành lợi thế so sánh và lợi thế khác biệt.
Competitive advantages can be broken down into comparative advantages and differential advantages.
Ghi chú
Một số từ đồng nghĩa với advantage:
- lợi ích (benefit): There are many financial benefits to owning your own home.
(Có rất nhiều lợi ích tài chính khi sở hữu ngôi nhà của riêng bạn.)
- điểm tốt, thành tích (merit): Hiring decisions are based entirely on merit.
(Quyết định tuyển dụng hoàn toàn dựa trên thành tích của nhân viên)