VIETNAMESE

loại hình công ty

ENGLISH

type of company

  

NOUN

/taɪp ʌv ˈkʌmpəni/

Loại hình công ty là hình thức kinh doanh mà các cá nhân, tổ chức lựa chọn, nó biểu hiện cho mục tiêu mà doanh nghiệp xây dựng, ví dụ như: nhà nước, tư nhân, hợp tác xã…

Ví dụ

1.

Các điều kiện tuyển dụng khác nhau tùy theo loại hình công ty mà bạn đang làm việc.

Conditions of employment differ according to the type of company you are working for.

2.

Cơ hội thăng tiến cho các nhà quản lý xây dựng khác nhau tùy thuộc vào quy mô và loại hình công ty mà người đó làm việc.

Advancement opportunities for construction managers vary depending upon the size and type of company for which one works.

Ghi chú

Các loại hình công ty:
- công ty tư nhân: private company
- công ty nhà nước: state-owned company
- công ty hợp danh: partnership company
- công ty cổ phần: shareholding company
- công ty trách nhiệm hữu hạn: limited liability company