VIETNAMESE
lần 3
lần thứ 3
ENGLISH
third time
NOUN
/θɜrd taɪm/
Lần 3 là việc gì đó xảy ra đến lần thứ 3.
Ví dụ
1.
Khi Davis ghi bàn lần 3, đám đông đã vỡ òa.
When Davis scored for the third time the crowd erupted.
2.
Đây là lần 3 tôi phải nói chuyện với anh ta về việc đi trễ.
This is the third time I've had to speak to him about being late.
Ghi chú
Một số cách nói về các số lần:
- lần 1: first time
- lần 2: second time
- lần 4: fourth time
- lần 5: fifth time