VIETNAMESE

làm theo

lặp lại

ENGLISH

follow

  
VERB

/ˈfɒləʊ/

Làm theo là bắt chước, làm lại theo cái đã có sẵn trước đó.

Ví dụ

1.

Cô ấy phải học cách làm theo hướng dẫn.

She must learn to follow instructions.

2.

Bạn nên làm theo cô ấy.

You should follow her example.

Ghi chú

Các phrasal verb chúng ta thường dùng với follow trong tiếng Anh bạn nên lưu ý:

  • Follow your dream : theo đuổi đam mê

Ví dụ: I have always told you to follow your dream. (Tôi lúc nào cũng nói rằng bạn nên theo đuổi đam mê của mình.)

  • Follow in somebody's footsteps: tiếp nối ai đó

Ví dụ: He is likely to follow his father’s footsteps and take care of the business. (Anh ấy sẽ tiếp nối cha để quản lý công ty.)

  • Follow suit: theo một phong cách nào đó

Ví dụ: Mr Adam expects other makers to follow suit. (Ngài Adam hy vọng rằng các nhà sản xuất khác sẽ theo phong cách của ông.)