VIETNAMESE

lãi suy giảm trên cổ phiếu

lãi pha loãng trên mỗi cổ phiếu, EPS pha loãng

ENGLISH

diluted earning per share

  
NOUN

/daɪˈlutəd ˈɜrnɪŋ pɜr ʃɛr/

diluted EPS

Lãi suy giảm trên cổ phiếu là một phép tính được sử dụng để đánh giá chất lượng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của một công ty nếu tất cả các chứng khoán chuyển đổi được thực hiện.

Ví dụ

1.

Lãi suy giảm trên cổ phiếu thường sẽ thấp hơn lãi cơ bản trên cổ phiếu nhưng trong trường hợp hiếm hoi có chứng khoán chống pha loãng thì có thể cao hơn.

Diluted earning per share will usually be lower than simple or basic EPS but in the rare case of anti-diluted securities it can be higher.

2.

Để tính toán lãi suy giảm trên cổ phiếu, chúng ta cần biết thu nhập ròng, thuế suất và nhiều yếu tố khác.

To calculate diluted earning per share, we need to know net income, tax rate, and many other factors.

Ghi chú

Cùng phân biệt earning per sharediluted earning per share nha!

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (earning per share) là một phần lợi nhuận mà các công ty niêm yết phân bổ lợi nhuận cho các cổ phần đang được lưu thông trên thị trường của mình.

- Lãi suy giảm trên cổ phiếu (diluted earning per share) là một phép tính được sử dụng để đánh giá chất lượng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của một công ty nếu tất cả các chứng khoán chuyển đổi được thực hiện.